Snelle levering, groot assortiment Maison berger en zijden bloemen! Gratis verzending binnen NL vanaf €75,- Van 4 juni tot en met 23 juni gesloten i.v.m vakantie.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marréli

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Marréli VOF, handelend onder de naam Marréli Feestartikelen,Kado's & Wonen hierna te noemen Marreli.nl, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Marréli tussen Marréli en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Marréli gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Marréli deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Marréli met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten

2.1 Alle aanbiedingen van Marréli feestartikelen, kado's & wonen zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Marréli feestartikelen, kado's & wonen en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Marréli feestartikelen gevraagde gegevens heeft verstrekt en Marréli feestartikelen de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mailadres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Marréli feestartikelen dienen binnen 7 dagen na datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Marréli feestartikelen te worden beticht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

 

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Marréli feestartikelen opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Marréli feestartikelen niet.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Marréli feestartikelen, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Marréli feestartikelen opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Marréli feestartikelen of een aan Marréli feestartikelen gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Marréli feestartikelen niet worden gebruikt,

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Marréli feestartikelen vermeld.

5.2 De op de website van Marréli feestartikelen vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzingen.

5.3 Marréli is gerechtigd om niet tot levering over te gaan bij een foute prijsstelling op de site.

 

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra Marréli feestartikelen de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Marréli feestartikelen niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of te schorten

6.2 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Marréli feestartikelen niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Marréli feestartikelen is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7 Levering en producten
7.1 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
7.2 Mocht een door de klant besteld product niet (meer), althans niet binnen een redelijke termijn, leverbaar zijn dan zal Marréli feestartikelen indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
7.3 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Marréli feestartikelen dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Marréli feestartikelen heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
7.4 Marréli feestartikelen is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Marréli feestartikelen daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.
7.5 Marréli feestartikelen is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van de gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
7.6 Accessoires voor de carnaval kunnen niet geruild worden. 

 

Artikel 8 Overmacht
8.1 Indien Marréli feestartikelen door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Marréli feestartikelen onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Marréli feestartikelen zijn ingeschakeld.
8.3 Indien Marréli feestartikelen bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 Garantie en reclame
9.1 Marréli feestartikelen staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Marréli feestartikelen geleverd product of dienst als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk laten vervangen.
9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Marréli feestartikelen.
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marréli feestartikelen. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Marréli feestartikelen niet aansprakelijk.
9.4 Koper dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen binnen 48 uren nadat koper eventuele onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, dit schriftelijk kenbaar te maken via e-mail, [email protected].

Een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) is daarbij noodzakelijk. 
9.5 Goederen, waarover wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, vlek- en rookvrij  en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Marréli voor nader onderzoek aan Marréli of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Marréli op kosten van de wederpartij. Na onderzoek van de klacht wordt bepaald of teruggave van de verzendkosten en schade vergoed kan worden.
9.6 Indien de klant reclameert is hij verplicht Marréli feestartikelen de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Marréli feestartikelen te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
9.7 Retourzending aan Marréli feestartikelen van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden met opgave van het door Marréli feestartikelen toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Marréli feestartikelen beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Marréli feestartikelen behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Marréli feestartikelen zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Marréli feestartikelen.

9.8 De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Marréli feestartikelen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Marréli feestartikelen mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
9.10 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
9.11 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de klant geen enkele aanspraak op Marréli feestartikelen wegens gebreken in of met betrekking tot de door Marréli feestartikelen geleverde producten of diensten.
10.2 Marréli feestartikelen is nimmer aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Marréli feestartikelen.
10.3 Alle op de website(s) van Marréli feestartikelen gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Marréli feestartikelen te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Marréli feestartikelen niet aansprakelijk.
10.4 In alle gevallen waarin Marréli feestartikelen gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn van de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Marréli feestartikelen, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
10.5 Iedere vordering op Marréli feestartikelen, tenzij deze door Marréli feestartikelen is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
10.6 Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Marréli feestartikelen behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde producten en te leveren producten en diensten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
11.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Marréli feestartikelen gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Marréli feestartikelen aangegeven wijze.
12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
12.4 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 13 Annulering en bedenktijd
13.1 Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Marréli feestartikelen en winstderving door Marréli feestartikelen, te vermeerderen met BTW, aan Marréli feestartikelen te vergoeden.
13.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Marréli feestartikelen beschreven retourprocedure aan Marréli feestartikelen te melden en het product binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding aan Marréli feestartikelen te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retourformulier. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt of gedragen zijn, voor verkoop ongeschikt geworden zijn of waarvan de garantie-tag ontbreekt. Ontbinding is voorts niet mogelijk ten aanzien van producten die specifiek zijn besteld overeenkomstig specificaties van de consument of duidelijk persoonlijk van aard zijn (zoals maatwerkopdrachten).
13.3 Marréli feestartikelen is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
13.4 Marréli feestartikelen is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

13.5 Goederen die worden teruggestuurd of geruild, dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Goederen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 14 Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst:
Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart koper 18 jaar of ouder te zijn en daarmee bevoegd is om een wettelijk gerechtigde koopovereenkomst aan te gaan. Daar waar koper jonger is dan 18 jaren verklaart koper toestemming te hebben van zijn of haar ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger tot het aangaan van de koopovereenkomst.

Artikel 15 Privacy
15.1 Marréli feestartikelen respecteert de privacy van de klant. Marréli feestartikelen zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. De klant stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens om contact mogelijk te maken in het kader van een gangbare klantrelatie en om een optimaal gebruik van de website, diensten en producten van Marréli feestartikelen mogelijk te maken. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Marréli feestartikelen passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Marréli feestartikelen en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigbare bepaling.
16.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Marréli feestartikelen is gevestigd.
16.3 Op alle overeenkomsten die door Marréli feestartikelen worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
16.4 Alle geschillen tussen Marréli feestartikelen en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Marréli feestartikelen bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »